FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.      Jakie wymagania należy spełnić, żeby ubiegać się o mieszkanie z zasobów SIM Śląsk?

Najemcą lokalu z zasobów SIM Śląsk, może stać się osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania (gospodarstwo domowe), które:

·        w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej gminie,

·        osiągają odpowiedni średnio miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu z SIM Śląsk.

 

2.      Czym jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to osoby zamieszkujące razem bez względu na ich pokrewieństwo czy status cywilny.

 

3.      Co to jest tytuł prawny do lokalu?

Nie istnieje definicja prawna pojęcia tytułu prawnego do lokalu. Przez tytuł prawny do lokalu rozumieć należy podstawę prawną uprawnienia osoby korzystającej z danego lokalu. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego posiadają zarówno właściciele jak i osoby korzystające z lokalu na podstawie umów np. najmu lub użyczenia.

Tytułami prawnymi do lokalu mogą być: własność, współwłasność (np. 1/5 nieruchomości odziedziczona w spadku), prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, najem, podnajem, dzierżawa, umowa o dożywocie, użytkowanie, służebność mieszkania, tytuł prawny na podstawie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej.

 

 

4.      Chciałbym ubiegać się o najem lokalu z SIM Śląsk, ale posiadam tytuł prawny do lokalu
w tej samej gminie.

Osoba, która aktualnie posiada tytuł prawny do lokalu w tej samej gminie co lokal SIM Śląsk, może ubiegać się o najem przekładając oświadczenie, iż w dniu objęcia lokalu z SIM Śląsk, wyzbędzie się poprzedniego tytułu prawnego np. zakończy inną umowę najmu.

 

5.      Czym jest partycypacja i czy jest konieczna?

Partycypacja jest wkładem finansowym w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów SIM Śląsk.

Partycypacja jest konieczna i obligatoryjna, aby dokonać późniejszego wykupu mieszkania.

Wartość partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego.

Po przeprowadzonym naborze wniosków i otrzymaniu pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy partycypacyjnej w której określane są m.in. kwota partycypacji i zasady jej płatności. W umowie partycypacji określa się lokal mieszkalny, który ma być przedmiotem umowy najmu.  Po zakończeniu inwestycji, ustala się ostateczne koszty i zawiera się właściwą umowę partycypacji.

W przypadku zakończenia umowy najmu partycypacja jest zwracana i waloryzowana.

W przypadku śmierci najemcy partycypacja podlega dziedziczeniu przez spadkobierców.

 

6.      Czy oprócz partycypacji będzie wymagana jeszcze kaucja?

Tak, przy podpisaniu umowy najmu będzie obligatoryjnie pobierana kaucja w wysokości sześciokrotności czynszu za dany lokal mieszkalny.

W przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu, kaucja jest zwracana i waloryzowana.

7.      Jakie są warunki dojścia do własności?

Wykup lokalu z zasobów SIM Śląsk może nastąpić najwcześniej po 15 latach od dnia, w którym wydano pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny.

Najemca, który chce wykupić lokal z  zasobów SIM Śląsk:

·        musi być przez co najmniej 5 lat, stroną umowy ws. partycypacji,

·        nie może posiadać zaległości czynszowych,

·        musi wpłacić pozostałą część ceny lokalu mieszkalnego.

8.      Ile będzie wynosił czynsz w mieszkaniach SIM Śląsk?

Stawki czynszowe będą niższe niż na rynku komercyjnym dzięki atrakcyjnemu modelowi finansowania inwestycji. Szacunkowe stawki będą podane do wiadomości w momencie rozpoczęcia naboru.

 

9.      Jaki będzie standard mieszkań w zasobach SIM Śląsk?

Wszystkie mieszkania w zasobach SIM Śląsk będą wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do zamieszkania. Standard mieszkań zawiera m.in.:

·        ściany i sufity zagruntowane i pomalowane na biało

·        panele podłogowe w pokojach

·        płytki ceramiczne w łazienkach i toaletach,

·        energooszczędna stolarka okienna,

·        wysokiej jakości stolarka drzwiowa dostosowana w części lokali dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        centralne ogrzewanie podłogowe zasilane z sieci miejskiej,

·        wszystkie instalacje: elektryczna, internetowa, telefoniczna, telewizyjna, domofonowa,

·        możliwość dodatkowego przystosowania lokalu mieszkalnego do osób niepełnosprawnych (uchwyty, nakładki, siedziska, podłączenie do systemu monitoringu).

 

10.  Czy będą prowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami?

Z uwagi na duże zainteresowanie inwestycjami SIM Śląsk, spółka wraz z właściwym Urzędem Miasta/Gminy, planuje organizację spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Informację o planowanych spotkaniach będą zamieszczane na stronie internetowej spółki SIM Śląsk – www.sim-slask.pl

 

11.  Kiedy będzie prowadzony nabór i kto go będzie przeprowadzał?

Informacja o naborze na lokale mieszkalne w konkretnych inwestycjach, będą ogłoszone przez właściwy Urząd Miasta/Gminy oraz przez spółkę SIM Śląsk. Ogłoszenia będą zamieszczone w gablocie Urzędu Miasta/Gminy  oraz na stronach internetowych urzędu i spółki.

W I etapie, nabór będzie przeprowadzony przez właściwy Urząd Miasta/Gminy, w kolejnym etapie nabór przeprowadzi Urząd Miasta/Gminy lub spółka SIM Śląsk.

 

12.  Co w przypadku, jeżeli będzie więcej chętnych na jedno mieszkanie?

W przypadku kiedy będzie więcej osób chętnych na to samo mieszkanie, wtedy będą brane pod uwagę kryteria pierwszeństwa.

Przykładowe kryteria pierwszeństwa to:

·        wnioskodawca, samotnie wychowujący dziecko,

·        wnioskodawca, który ukończył 65 rok życia,

·        osoba, wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

·        wnioskodawca jest studentem lub absolwentem uczelni wyższej do ukończenia
30 roku życia,

·        wnioskodawca rozlicza się z podatku dochodowego w miejscowości, w której znajduje się inwestycja itp.

Kryteria pierwszeństwa oraz punktacja będzie podana do wiadomości w momencie ogłoszenia naboru.  W przypadku kiedy osoby ubiegające się będą miały tyle samo punktów w kryteriach pierwszeństwa, wtedy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

13.  Jakie dokumenty będą wymagane przy naborze?

Informacje o wymaganych dokumentach będą wykazane w regulaminie bądź ogłoszeniu o naborze dla poszczególnych inwestycji. Wnioski oraz załączniki będą również dostępne we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy oraz na stronach internetowych.

 

14.  Jak długo będzie trwał nabór?

Nabór będzie trwał 14 dni. Wszystkie informacje o naborze i czasie jego trwania będą podane z wyprzedzeniem na stronach internetowych Urzędu Miasta/Gminy oraz spółki SIM Śląsk.

 

15.  Czy 1 osobowe gospodarstwo domowe może wnioskować o lokal składającego się więcej niż jednego pokoju?

Nie ma obostrzeń co do wnioskowanej powierzchni użytkowej mieszkania, liczby pokoi czy kondygnacji, związanych z liczbą osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego biorącego udział w naborze.

 

16.  Na kiedy jest planowane rozpoczęcie budowy mieszkań?

Spółka SIM Śląsk sp. z o.o. otrzymała prawomocne pozwolenia na budowę dla inwestycji w Tarnowskich Górach i w Chorzowie. Planujemy rozpoczęcie robót budowlanych dla tych inwestycji w 2023 roku.

Obraz M Ameen z Pixabay