Czym jest kredyt SBC?

Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak:

- tworzenie mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu oraz
- mieszkań spółdzielczych lokatorskich

poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

 

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

 

Z kredytu SBC można sfinansować również:

- miejsca postojowe/garaże (przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego),
- grunt (w przypadku aportu gminy wartość gruntu finansowanego z kredytu nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia).
 

Ważnymi informacjami, które charakteryzują kredyt referencyjny SBC są:

- niski koszt finansowania: oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku, 
- maksymalnie 30-letni okres finansowania, 
- maksymalny udział kredytu w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego / do 80 proc. kosztu inwestycji.