Dopłaty do czynszu za najem mieszkania z zasobów SIM Śląsk sp. z o.o. w Chorzowie i Tarnowskich Górach

Gmina Chorzów oraz Tarnowskie Góry są stronami umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie stosowania dopłat do czynszu za najem z programu Mieszkanie na Start. Dzięki temu najemcy mieszkań z zasobów SIM Śląsk będą mogli skorzystać ze wsparcia, w postaci dopłat do czynszu.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy spełnić poniższe warunki:

·        posiadać obywatelstwo polskie lub być cudzoziemcem przebywającym w Polsce (na podstawie tytułu wskazanego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, np. w związku ze świadczeniem pracy);

·        średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie przekracza:

o   w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

o   w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym;

·        w dniu składania wniosku o dopłaty wnioskodawca nie jest:

o   właścicielem ani współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania,

o   osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny

o   właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział po zniesieniu współwłasności, obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie.

Szczegółowe informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

 

UWAGA:

·        Wniosek o dopłaty składa się w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie;

·        Wnioskodawca musi mieć podpisaną umowę najmu/podnajmu (lub umowę zobowiązującą do zawarcia umowy najmu) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą (lub spółką gminną) albo jest wynajmowane w formule „lokal za grunt” lub przez społeczną agencję najmu;

·        Po złożeniu wniosku, gmina zweryfikuje, czy zostały spełnione warunki do zastosowania dopłat. Następnie wyda decyzję administracyjną o przyznaniu lub nieprzyznaniu prawa do dopłat;

·        W przypadku przyznania dopłat, wysokość czynszu zostanie pomniejszona o tę kwotę. Dopłata zostanie przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

·        Dopłaty będą możliwe w przypadku prowadzenia naboru tylko przez daną gminę (nie przez SIM).

Poniżej można zapoznać się z broszurami Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawiające program Mieszkanie na Start dopłaty do czynszu za najem.